Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 89
Tháng 05 : 4.021
Năm 2022 : 26.475
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUYẾT ĐỊNH V/v công bố công khai giảm dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021 của trường THCS Cao Ngạn

http://PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TPTN TRƯỜNG THCS CAO NGẠN Số:69b /QĐ-THCS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Thái Nguyên, ngày 13 tháng 12 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH V/v công bố công khai giảm dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021 của trường THCS Cao Ngạn Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 11831/QĐ-UBND Ngµy 12/11/2021 cña ñy ban nh©n d©n TP Th¸i Nguyªn vÒ viÖc gi¶m dù to¸n hç trî c«ng t¸c gi¶ng d¹y vµ nhiÖm vô nÊu ¨ncña c¸c tr­êng mÇm non, phæ th«ng c«ng lËp n¨m 2021 thµnh phè Th¸i Nguyªn; Căn cứ thông báo số /TB-GDĐT ngày 13/ 12 /2021 của Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên về việc thông báo kết quả thẩm tra dự toán năm 2021 đơn vị: Trường THCS Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên; Xét đề nghị của bộ phận tài vụ, hội đồng sư phạm của nhà trường; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách bổ sung năm 2021 của trường THCS Cao Ngạn (Có biểu 02 đính kèm). Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3: Các bộ phận, ban ngành đoàn thể, tổ chuyên môn và bộ phận tài vụ trong nhà trường có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG - Như Điều 3 (th); - Lưu VT, KT, (Đã ký) Dương Thị Thu Trang


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới